Umowa z PKP PLK - Tarnowskie Góry - Kalety

W dniu 30 lipca 2015 roku została zawarta umowa między PKP PLK S.A. oraz konsorcjum w składzie:

1)   ZUE S.A. (Lider),

2)  Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.  (Partner)

 (łącznie określane mianem „Konsorcjum”).

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Konsorcjum kompletu prac związanych z zamówieniem na „Rewitalizację toru nr 2 linii kolejowej nr 131 na odcinku Tarnowskie Góry – Kalety, przebudowa Stacji Boronów oraz przebudowa 18 rozjazdów w stacji Tarnowskie Góry”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna - Zduńska Wola - Chorzów Batory”. („Umowa”).

Wartość netto Umowy wynosi 45,9 mln zł, przy czym wartość wynagrodzenia netto przypadającena na ZUE S.A. z tytułu ww. Umowy wynosi 27,4 mln zł. Wartość brutto Umowy wynosi 56,5 mln zł. 

Termin realizacji przedmiotu Umowy został ustalony na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Realizacja: Agencja WMC