Kalendarium

Listopad 1952 r. – Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. (BPK Poznań) utworzono w drodze zarządzenia Ministra Kolei o powołaniu oddziałów Centralnego Biura Studiów i Projektów Kolejowych. Powstaje  Samodzielna Pracownia Terenowa Centralnego Biura Studiów i Projektów Kolejowych w Warszawie, powołana dla potrzeb kolejnictwa w zakresie prac projektowych;

Styczeń 1956 r. – Samodzielna Pracownia Terenowa zostaje przekształcona w samodzielne przedsiębiorstwo pod nazwą Poznańskie Biuro Projektów Budownictwa Kolejowego;

Kwiecień 1961 r. – Poznańskie Biuro Projektów Budownictwa Kolejowego, zostaje włączone w system organizacyjny Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Poznaniu i przyjmuje nazwę PKP - Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu, które działa pod patronatem Centralnego Biura Projektowo – Badawczego Budownictwa Kolejowego w Warszawie (CBPBBK);

Czerwiec 1982 r.zniesione zostają uprawnienia patronackie CBPBBK, a współpraca wszystkich kolejowych biur projektowych odbywa się na zasadzie dobrowolnej formy organizacyjnej;

Styczeń 1992 r. – następuje wydzielenie przedsiębiorstwa ze struktur PKP;

Sierpień 1992 r. – Biuro rozpoczyna działalność jako samodzielne przedsiębiorstwo państwowe w zarządzie menedżerskim;

Grudzień 2004 r. – zostaje podpisana umowa o oddanie przedsiębiorstwa państwowego pn: Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu do odpłatnego korzystania;

Styczeń 2005 r. – Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państwowego pn: Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu.

Lipiec 2009 r. – w drodze uchwały Wspólników, w tym większościowego udziałowcy ZUE S.A.  zostaje zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej BIUP);

Marzec 2012 r. – ZUE S.A weszła w posiadanie 60 procent udziałów Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.

Sierpień 2013 r. – w spółce BIUP rozszerzono usługi projektowe o sieci energetyczne wysokich napięć. Rozpoczęto przygotowania do połączenia spółek projektowych wchodzących w skład grupy kapitałowej ZUE S.A. w jedno przedsiębiorstwo;

Grudzień 2014 r. – ZUE S.A. (jako jedyny właściciel) podnosi kapitał zakładowy BIUP. Wkładem niepieniężnym są udziały w spółce BPK Poznań;

Maj 2015 r. –następuje połączenie biur projektowych wchodzących w skład Grupa ZUE S.A. (BIUP i BPK Poznań)
w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) na Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych
Sp. z o.o. z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia, uregulowanej w art. 516 § 6 KSH (połączenie poprzez przejęcie swojej spółki jednoosobowej) oraz bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, zgodnie
z art. 515 § 1KSH. Jednocześnie zmianie uległa nazwa spółki przejmującej i jej siedziba na: Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Realizacja: Agencja WMC