Wysokie napiecie

OFERTA DLA LINII WYSOKICH NAPIĘĆ

Ogólny zakres oferty dla linii wysokich napięć

Oferujemy wykonywanie kompleksowych prac projektowych w zakresie:

1. Opracowywania pełnej dokumentacji technicznej dla linii 110 kV, 220 kV i 400 kV, obejmującej:

 • koncepcje i analizy techniczne, audyty, studia wykonalności
 • projekty wykonawcze i powykonawcze dla budowy, remontów i modernizacji linii napowietrznych i kablowych WN i NN wraz z opracowaniem kosztorysów przedmiarowych i inwestorskich
 • projekty poszczególnych elementów linii w tym:
  • słupów i fundamentów, w tym określenie gabarytów (uwzględniających wymagane odległości elektryczne) i parametrów obciążeń konstrukcji słupów oraz fundamentów
  • przewodów roboczych tradycyjnych i niskozwisowych, linii światłowodowych kablowych i napowietrznych z wykorzystaniem podbudowy istniejących linii elektroenergetycznych przy użyciu technologii przewodów OPGW, ADSS (w tym obliczanie parametrów dla doboru przewodów roboczych i odgromowych)
  • łańcuchów izolatorowych
  • uziemień i ochrony przeciwporażeniowej

2. Opracowywanie dokumentacji formalno-prawnej, obejmującej:

 • analizę własności gruntów i zagospodarowania przestrzennego
 • uzgodnienia branżowe
 • pełną planistykę zawierająca SUIKZP i MPZP
 • pozyskiwanie prawa do dysponowanie terenem na cele budowlane
 • analizę uwarunkowań i zastosowanie rozwiązań ograniczających wpływ na środowisko
 • uzyskiwanie decyzji środowiskowych
 • uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 • projekty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
 • zawieranie umów służebności przesyłu w tym:
  • przygotowywanie materiałów do prowadzenia rokowań, ustalenie właścicieli gruntów, obliczenie powierzchni oraz kwot odszkodowań/wynagrodzeń za zmniejszenie wartości zajętej nieruchomości
  • negocjowanie z właścicielami gruntów wysokości odszkodowań oraz kwot wynagrodzeń za uzyskanie prawa do terenu i/lub ustanowienie służebności przesyłu
  • organizowanie procesu podpisywania umów z właścicielami nieruchomości o ustanowienie służebności przesyłu w formie aktów notarialnych
  • organizowanie współpracy z notariuszem, polegającej na ustalaniu z właścicielami nieruchomości terminów podpisywania aktów notarialnych oraz dostarczanie notariuszowi danych i dokumentów, potrzebnych do sporządzenia aktów
  • przygotowywanie i składanie wniosków w oparciu o Ustawę o gospodarce nieruchomościami w celu wydania decyzji administracyjnych
  • nadzorowanie wypłat wynagrodzeń właścicielom za ustanowienie służebności przesyłu

3. Nadzór autorski

4. Inne prace wymagane przez Zamawiającego

Dysponujemy zespołem wykwalifikowanych i doświadczonych projektantów oraz specjalistów, którzy wykonywali wiele projektów z powyżej oferowanego Państwu zakresu prac. Posiadamy również profesjonalny sprzęt i oprogramowanie inżynierskie przeznaczone do wykonywania dokumentacji projektowej w zakresie sieci elektroenergetycznych WN i NN.

 

     

Realizacja: Agencja WMC