Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka – os. Lecha – Rondo Żegrze

Wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, poprzedzonych opracowaniem koncepcji programowo- przestrzennej dla zadania „Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka – os. Lecha – Rondo Żegrze”

Zakresem prac projektowania objęty jest odcinek trasy tramwajowej w ciągu ul. Kórnickiej od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II (wraz z węzłem) do os. Lecha oraz w ciągu ul. Żegrze od os. Lecha do Ronda Żegrze. Generalnym założeniem jest wykonanie torów o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych, w celu osiągnięcia m.in. trwałości, stabilności, poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia emisji drgań i hałasu oraz poprawienia komfortu podróżowania z uwzględnieniem przebudowy infrastruktury przystankowej na całej trasie tramwajowej poprzez jej dostosowanie do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Realizacja: Agencja WMC