Dokumentacja projektowa na Przedłużenie trasy tramwajowej Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu

Dokumentacja projektowa na Przedłużenie trasy tramwajowej Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu

Przedmiotem umowy było opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z zakresu branży torowej, drogowej, budowlanej oraz elektroenergetyki trakcyjnej na przedłużenie trasy tramwajowej PST do Dworca Zachodniego, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych do realizacji inwestycji pozwoleń i decyzji administracyjnych, kosztorysami inwestorskimi, ofertowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zakres dokumentacji:

 • prace przedprojektowe w zakresie uzyskania decyzji lokalizacyjnej w trybie EURO 2012, uzgodnień z gestorami sieci, geologii i geodezji,
 • projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę oraz uzyskaniem opinii i uzgodnień,
 • projekt wykonawczy,
 • przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB).

W celu przedłużenia trasy tramwajowej zaprojektowano:

 • układ torowy – 2660 m na nawierzchni podsypkowej, 1461 m na nawierzchni bezpodsypkowej wraz z odwodnieniem, obejmujący 2 węzły rozjazdowe tramwajowe, w tym w 1 węźle „Głogowska” wymiana całej konstrukcji torowiska tramwajowego wraz z podbudową, odwodnieniem i zabudową torów w konstrukcji bezpodsypkowej,
 • napowietrzną tramwajową sieć trakcyjną (obejmującą przewody, konstrukcje nośne, konstrukcje wsporcze, punkty zasilające i powrotne, układy sterowania i ogrzewania zwrotnic) wraz z zasilaniem i układem kabli trakcyjnych tramwajowych,
 • 1 stację prostownikową „Rondo Kopernika” wraz z obliczaniem obszaru zasilania,
 • elektroenergetykę nietrakcyjną w zakresie oświetlenia obiektów, zasilania projektowanych urządzeń i usunięcia kolizji,
 • przystanek tramwajowy przy Dworcu Zachodnim PKP,
 • pętlę tramwajową przy ul. Głogowskiej,
 • przejście podziemne łączące przystanek tramwajowy z Dworcem Zachodnim PKP wraz z układem schodów ruchomych i wind,
 • układ drogowy zintegrowany z torem tramwajowym,
 • usunięcie kolizji w zakresie układu torowego i infrastruktury,
 • zagospodarowanie terenów zielonych.

Poznańskiego Szybkiego Tramwaju

Realizacja: Agencja WMC