Dokumentacja przedprojektowa dla linii kolejowej nr 273 – odcinek Wrocław Główny – Szczecin, w ramach projektu FS 2006/PL/16/C/P

Dokumentacja przedprojektowa dla linii kolejowej nr 273 – odcinek Wrocław Główny – Szczecin, w ramach projektu FS 2006/PL/16/C/PA/001 Modernizacja linii kolejowej C-E 59 Międzylesie – Wrocław – Kostrzyn – Szczecin przygotowanie dokumentacji przedprojektowej – Etap I w Polsce

Konsorcjum firm:

  1. Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Spółka z o.o. (Lider) .
  2. Biuro Projektowo-Konsultingowe ”BPK” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
  3. Arcadis Profil Sp. z o.o. . z siedzibą w Warszawie.
  4. Centrum Naukowo – Techniczne Kolejnictwa (obecnie InstytutKolejnictwa).

Zakres prac :
Etap I – Prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych.
Etap II – Analizy ruchowo-marketingowe opcji modernizacyjnych.
Etap III – Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru.
Etap IV – Analizy techniczne opcji modernizacji linii wraz z oszacowaniem kosztów.
Etap V – Analiza środowiskowa (inwentaryzacja środowiskowa).
Etap VI – Analiza CBA i wybór opcji.
Etap VII – Sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Etap VIII – Przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia.
Etap IX – Uszczegółowienie analiz dla wybranej opcji modernizacji linii. Opracowanie dla wybranego odcinka Opisu Przedmiotu Zamówienia wykonanie dokumentacji projektowej.
Etap X – Opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia będącego elementem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego (SIWZ), na wyłonienie wykonawców prac dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej Nr C-E 59 na odcinku Wrocław Główny – Szczecin Główny”.
Etap XI – Sporządzenie wniosków o dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej ze środków Unii Europejskiej dla zadania inwestycyjnego określonego w Etapie IX oraz syntezy ze Studium Wykonalności zgodnie z Załącznikiem do Aplikacji Dużego Projektu (wraz z analizą kosztów i korzyści) dla projektów sektora infrastruktury kolejowej.
Termin realizacji: 19 sierpnia 2008 – 13 grudnia 2010.

Realizacja: Agencja WMC