Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy intermodalnego terminala kontenerowego w miejscowośći Jasin k. Poznania

„Opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budowy intermodalnego terminala kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania” przy korytarzu transeuropejskim E20 wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę i przygotowaniem dokumentacji przetargowej na realizacją zadania.

Zadanie wykonano w dwóch etapach:

ETAP I - „Wykonanie dokumentacji projektowej, budowlanej intermodalnego terminala kontenerowego wraz z torami dojazdowymi oraz zjazdem z toru E20 na działkach o numerach ewidencyjnych 273/30, 273/28, 273/21, 300/7, 301/3, 301/4, 302/3, 303/18, 264/11, 303/27, 303/68, 303/66, 264/12, 303/46, 303/47, 303/57, 303/45, 303/58, 305/1, 307/1, 307/5 położonych w Jasinie gm. Swarzędz”w ramach projektu:„Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania”

W ramach projektu znalazły się:

Zakres zamówienia obejmował:

 • wykonanie prac przedprojektowych: mapy do celów projektowych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
 • wykonanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę,
 • wykonanie projektów wykonawczych,
 • wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich,

Zakres rzeczowy:

 • budowa kontenerowych budynków: sterowania i administracji, nastawni, portierni wraz z  przyłączami sanitarnymi, elektrycznymi oraz telekomunikacyjnymi o łącznej powierzchni zabudowy 375,80 m2, łączna kubatura: 1 382,20 m3,
 • budowa elementów zagospodarowania terenu oraz budowa elementów wyposażenia zewnętrznego: zbiornik do magazynowania oleju napędowego, zbiornik przeciwpożarowy, budynek pompowni, żerdź wirowana dla anten radiołączności kolejowej,
 • budowa układu drogowego terminala przeznaczonego dla obsługi samochodów ciężarowych oraz przeładunku kontenerów z transportu kolejowego na plac odstawczy lub bezpośrednio na samochody. W ramach zamówienia zaprojektowano: drogi dojazdowe, place manewrowe, place postojowe samochodów ciężarowych i osobowych, powierzchnie przeładunkowe i place składowania kontenerów. Wzdłuż torów rozładunkowych zaprojektowano plac przeładunkowy o powierzchni 22 500,00 m2,
 • budowa nowych torów bocznicowych przy terminalu kontenerowym oraz przebudowa istniejącego układu torowego bocznicy wraz z włączeniem w tor nr 2 linii kolejowej nr 3 Warszawa – Poznań,
 • budowa odwodnienia wgłębnego podtorza kolejowego,
 • budowa nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla Terminala kontenerowego wraz z przebudową istniejących urządzeń zewnętrznych sterowania ruchem kolejowym na stacji Swarzędz oraz z przebudową istniejących urządzeń samoczynnej blokady liniowej na szlaku Kostrzyn Wlkp. – Swarzędz linii kolejowej Nr 3 Warszawa – granica Państwa,
 • przebudowa sieci trakcyjnej,
 • projekt sieci elektroenergetycznej SN i nn (w tym m.in. posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej, budowa linii kablowych SN-15kV, budowa linii kablowych nn-0,4kV, budowa oświetlenia terminala),
 • budowa przyłączy elektroenergetycznych,
 • budowa telekomunikacyjnych linii kablowych,
 • budowa przyłącza wodociągowego wraz z siecią wodociągową,
 • budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z siecią kanalizacyjną,
 • budowa sieci hydrantowej ppoż.,
 • budowa odwodnienia budynków, placów, parkingów i dróg wewnętrznych,
 • remont przepustu kolejowego,
 • usunięcie kolizji.

Całkowita powierzchnia terenu objętego opracowaniem: 590 017 m2

ETAP II - „Opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy terminala kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania, przy korytarzu transeuropejskim E20 wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę”

Zakres zamówienia obejmował:

 • wykonanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę,
 • wykonanie projektów wykonawczych,

Zakres rzeczowy obejmował budowę dodatkowych torów dojazdowych 604 i 610 wraz
z układem rozjazdów łączących je z istniejącym, a także zaprojektowanym, a nie zrealizowanym jeszcze układem torów bocznicowych, trakcji energetycznej nad torami 610, 604 oraz odcinkiem układu torowego objętego oddzielnym pozwoleniem budowlanym, zawartego pomiędzy rozjazdem nr 336 w torze nr 3 linii Warszawa-Poznań-Kunowice, poprzez odcinek pomiędzy rozjazdami 336-338, tor 621, rozjazd 334 i 332, tor 601 i 303a (601a) do początku toru 604, budowę dwóch torów odstawczo-przeładunkowych nr 615 i 614 oraz rozbudowa płyty Terminala Kontenerowego służącej jako powierzchnia odstawcza kontenerów pustych i załadowanych wraz z przynależnym do niej układem drogowym i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą związaną z powyższą rozbudową

Realizacja: Agencja WMC