Przebudowa ul. Działkowej wraz z budową tunelu w Pruszkowie

Przebudowa ul. Działkowej wraz z budową tunelu” w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia 447)"

Zadanie obejmowało  opracowanie dokumentacji projektowej dla n/w zakresu robót:

 • budowę tunelu pieszo-jezdnego pod torami kolejowymi oraz pod ul. Stefana Bryły i pod ul. Solidarności wraz z przepompownią ścieków,
 • budowę schodów łączących chodnik w tunelu z chodnikami przy wiaduktach drogowych na ul. Błońskiej i ul. Działkowe wraz z zadaszeniami,
 • rozbudowę ulic Działkowa i Stefana Bryły,
 • przebudowę ulic Błońska, Południowa i Solidarności (d. 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej),
 • budowę łącznika pomiędzy ulicami Gomulińskiego i Działkowa,
 • wykonanie nawierzchni projektowanych zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • wykonanie nawierzchni projektowanych chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i rowerowych,
 • usunięcie torów bocznicowych wraz z rozjazdami i wyrównanie terenu oraz budowy kozła oporowego z zasypką piaskową,
 • przebudowę ekranów - rozbiórkę kolidujących fragmentami z inwestycją i budowę nowych ekranów akustycznych wzdłuż północnej i południowej granicy terenu kolejowego,
 • rozbiórkę:  ogrodzenia wzdłuż ul. Błońskiej wraz z bramami wjazdowymi na posesje na działkach nr 7 i 31,  placu betonowego (parkingu) na terenie działki nr 31,  budynku portierni i stalowej wiaty parkingowej na rowery na terenie działki nr 7,  budynku pawilonu na ul. Działkowej na terenie działki nr 91/48,- ogrodzenia z siatki stalowej na podmurówce na działkach nr 419 i 421 wzdłuż północnej granicy terenu kolejowego od ul. Błońskiej,
 • wycięcie drzew i krzewów,
 • budowę kanału technologicznego telekomunikacyjnego i sieci odwodnienia układu drogowego,
 • usunięcie kolizji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej z projektowanym tunelem,
 • wykonanie oświetlenia ulic Działkowej, Błońskiej oraz projektowanych zjazdów,
 • wykonanie oświetlenia tunelu drogowego w km 17+326,45 pod linią kolejową 447 i 1,
 • wykonanie zasilania i sterowania oświetleniem ulic oraz tunelu,
 • usunięcie kolizji kabli energetycznych SN i nn,
 • demontaż oświetlenia ulicznego (latarnie i kable między nimi) kolidującego z projektowanym układem drogowym,
 • usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnych i sterowania ruchem kolejowym,
 • demontaż konstrukcji wsporczych dla istniejącej sieci trakcyjnej kolidującej z tunelem oraz budowę nowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej w nowej lokalizacji wraz z przewieszeniem istniejącej sieci trakcyjnej na nowe konstrukcje wsporcze nad torami.

Zakres dokumentacji projektował obejmował wykonanie projektu koncepcji układu drogowego wraz z tunelem, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej dla n/w zakresu robót:

 • rozbudowę układu drogowego obejmującą dostosowanie parametrów technicznych ulic do obowiązujących przepisów, wymianę nawierzchni dróg, parkingów i chodników oraz budowę miejsc postojowych,
 • budowę odwodnienia wód opadowych z układu drogowego,
 • budowę nowych latarni oświetlenia ulicznego,
 • demontaż istniejących latarni oświetlenia ulicznego z kablami pomiędzy latarniami oraz demontaż kabli nn i SN kolidujących z projektowanym układem drogowym
 • usunięcie kolizji telekomunikacyjnych.

Zakres dokumentacji projektował obejmował wykonanie, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót, inwentaryzację zieleni wraz z uzyskaniem zgody na wycinkę, projekt zagospodarowania szatą roślinną, projekty organizacji ruchu oraz opracowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

 

Realizacja: Agencja WMC