Przebudowa ul. Husarskiej w Poznaniu

Przebudowa ul. Husarskiej oraz przebudowa istniejących dróg wewnętrznych wzdłuż ulicy Grochowskiej 51-55 i przy bloku ul. Husarskiej nr 4-6

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej dla n/w zakresu robót:

  • rozbudowę układu drogowego obejmującą dostosowanie parametrów technicznych ulic do obowiązujących przepisów, wymianę nawierzchni dróg, parkingów i chodników oraz budowę miejsc postojowych,
  • budowę odwodnienia wód opadowych z układu drogowego,
  • budowę nowych latarni oświetlenia ulicznego,
  • demontaż istniejących latarni oświetlenia ulicznego z kablami pomiędzy latarniami oraz demontaż kabli nn i SN kolidujących z projektowanym układem drogowym
  • usunięcie kolizji telekomunikacyjnych.

Zakres dokumentacji projektował obejmował wykonanie, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót, inwentaryzację zieleni wraz z uzyskaniem zgody na wycinkę, projekt zagospodarowania szatą roślinną, projekty organizacji ruchu oraz opracowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

 

Realizacja: Agencja WMC