Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny – Toruń Wschodni)

W ramach zamówienia kompleksowo opracowano dokumentację projektową obejmującą sporządzenie koncepcji projektowej, dokumentacji wykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej. Prowadzony jest także nadzór autorski.

Elementy projektu:

  1. Sporządzenie koncepcji projektowej;
  2. Sporządzenie wszelkiej niezbędnej do realizacji wszystkich robót dokumentacji wykonawczej (projektu wykonawczego, projektu organizacji ruchu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) i uzyskanie dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, warunków i pozwoleń;
  3. Dokonanie zgłoszenia robót do organów nadzoru, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
  4. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  5. Opracowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej;
  6. Wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych z uwzględnieniem m. m.in. wycinki drzew i krzewów na terenie kolejowym;
  7. Wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych zgodnie z zakresem zamówienia, na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji.

 

Realizacja: Agencja WMC