Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o. zwana dalej Administratorem Danych Osobowych (w skrócie: ADO). ADO prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z ADO można uzyskać pod adresem: biuro@bpk-poznan.com.pl oraz pod telefonem: 61 858 87 20. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i prawidłowego wykonania obowiązków prawnych ciążących na ADO. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest skuteczne wykonanie zapytania. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw; 

przestawienia oferty, w związku umożliwienia złożenia i realizacji zamówień oraz zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o.za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO). 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem: dostawców systemów informatycznych i usług IT dla Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o., podmiotom świadczącym na rzecz spółki usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, w tym usługi prawne, rachunkowe, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, operatorom systemów płatności elektronicznej oraz organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawa. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą treścią, rozumiem i akceptuje jej warunki.